021-88276570

با آرسان ، آسان خنک شوید

ارسان تهویه نسیم ارسان تهویه نسیم

آرسام تهویه نسیم

محصولات


آرسام تهویه نسیم
آرسام تهویه نسیم

تعمیرات


آرسام تهویه نسیم
آرسام تهویه نسیم

فروشگاه


آرسام تهویه نسیم

چیلر صنعتی
چیلر صنعتی به چیلری گفته میشود در خنک کردن آب که مورد استفاده در صنایع می باشد به کار گرفته میشود، مانند صنایع داروسازی ، تزریق پلاستیک ، تولید نوشیدنی ها ، قوطی سازی و... مورد بهره برداری قرار میگیرد.

تعمیر نگهداری پیشگیرانه مهمترین امر در راستای بهره برداری و راهبری سیستم میباشد بدین معنی که با نگهداری منظم و طبق برنامه از خرابی های احتمالی و خسارت جلو گیری  میشود.

کمپرسور چیلر
خرابی های کمپرسور شامل ایراد مکانیکی و یا ایراد در سیستم قدرت و یسم پ پیچ را شامل می شود. تعمیرات چیلر از لحاظ مکانیکی شامل تعمیر کمپرسور و سرویس تجهیزات چیلر می شود.

آرسام تهویه نسیم

مشتریان ما:

شرکت فنی مهندسی آرسان تهویه نسیم دارای دودهه سابقه حضور در صنعت تبرید و تهویه مطبوع، افتخار همکاری یک دهه مستمر در صنعت نفت و پتروشیمی، بندرماهشهر، پتروشیمی کارون، پتروشیمی رازی، پتروشیمی خوزستان، شرکت فلات قاره و حفاری نفت شمال.

آرسام تهویه نسیم

شرکت فنی مهندسی آرسام تهویه نسیم

شرکت فنی مهندسی آرسام تهویه نسیم

شرکت فنی مهندسی آرسام تهویه نسیم

copy all right reserved ©